วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บทที่ 2 วิธีระบบ.......ความหมายของวิธีระบบระบบ คือ ภาพรวมของโครงการหรือขวนการอย่างหนึ่งที่มีการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่รวมกันอยู่ในโครงสร้างหรือขบวนการนั้น........องค์ประกอบของระบบมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ1. ข้อมูลป้อนเข้า (input) ได้แก่ วัตถุดิบ ข้อมูลดิบ ปัญหา ความต้องการ วัตถุประสงค์ ข้อกำหนด กฎเกณฑ์2. กระบวนการ (process) ได้แก่ วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งอาจเป็นวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้3. ผลลัพธ์ (output) ได้แก่ ผลงานท ได้มาจากข้อมูลป้อนเข้าและกระบวนการซึ่งจะนำไปประเมินผล4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ได้แก่ ผลการประเมินการทำงานของระบบซึ่งสาสมารถประเมินย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน......ขั้นตอนการจัดระบบเป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยการรวบรวมข้อมูล และทรัพยากร วิเคราะห์ปัญหา และรวบรวมวิธีการแก้ปัญหา ประเมินผลลัพธ์ที่ได้ ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น.........ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น1. ขั้นการวิเคราะห์ระบบ (system analysis) แบ่งออกเป็น 4 หน่วยย่อย คือ1.1 วิเคราะห์แนวทางปฏิบัติงาน1.2 วิเคราะห์หน้าที่1.3 วิเคราะห์งาน1.4 วิเคราะห์วิธีการและสื่อ2. ขั้นการสังเคราะห์ระบบ (system synthesis) มีขั้นย่อยดังนี้2.1 การเลือกวิธีการหรือกลวิธี2.2 การแก้ปัญหา2.3 การประเมินผลประสิทธิภาพการดำเนินงาน3. ขั้นการสร้างแบบจำลอง (construct a model)วิธีการเขียนแบบจำลอง อาจเขียนได้หลายแบบ เช่น แบบจำลองแนวนอน แบบจำลองแนวตั้ง แบบจำลองแนวนอนผสมแนวตั้ง แบบจำลองวงกลมหรือวงรี แบบจำลองกึ่งแผนกึ่งรูปภาพ แบบจำลองเชิง คณิตศาสตร์ เป็นต้น4. ขั้นการจำลองสถานการณ์ (systematical simulation) เป็นการทดลองใช้ระบบตามแบบจำลองที่สร้างขึ้นในสภาพการณ์เลียนแบบสถานการณ์จริง.........วิธีระบบในการเรียนการสอน1. ระบบการเรียนการสอนของเกอร์ลาช แบะอีลี ประกอบด้วย 10 ขั้นตอน1.1 การกำหนดจุดมุ่งหมาย1.2 การกำหนดเนื้อหา1.3 การประเมินพฤติกรรมเบื้องต้น1.4 การกำหนดกลยุทธวิธีการสอน1.5 การจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียน1.6 การกำหนดเวลาเรียน1.7 การจัดสถานที่เรียน1.8 การเลือกสรรทรัพยากร1.9 การประเมิน1.10 การวิเคราะห์ผลย้อนกลับ2. ระบบการผลิตชุดการสอนแผนจุฬา มีขั้นตอนสำคัญ 10 ขั้นตอน2.1 กำหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์2.2 กำหนดหน่วยการสอน2.3 กำหนดหัวเรื่อง2.4 กำหนดมโนทัศน์และหลักการ2.5 กำหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง2.6 กำหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม2.7 กำหนดแบบประเมินผล2.8 เลือกและผลิตสื่อการสอน2.9 หาประสิทธิภาพชุดการสอน2.10 การใช้ชุดการสอน3. ระบบการสอนตามแนวพุทธวิธี สรุปได้ดังนี้3.1 ขั้นนำ เป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อการสร้างเจตคติที่ดีต่อครู เนื้อหาบทเรียน นอกจากนี้ยังเป็นขั้นการเสนอสิ่งเร้า และแรงจูงใจ3.2 ขั้นสอน เป็นการนำสถานการณ์ ปัญหา และหลักการในการแก้ปัญหามาฝึกทักษะในการคิด และการปฏิบัติ3.3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน เพื่อให้ได้ประเด็นและแนวคิดที่ชัดเจน........วิธาระบบกับสื่อการเรียนการสอน1. การผลิตสื่อ เป็นขั้นตอนการสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์หรือวิธีการให้มีคุณภาพดี2. การใช้สื่อ เป็นขั้นการแสดงสื่อในขณะทำการสอนหรือถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์3. การเก็บรักษาสื่อ จะช่วยให้การค้นหาหรือหยิบมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว ช่วยในการตรวจสอบได้ง่าย.........รูปแบบจำลองการผลิตและการใช้สื่อแบบ The Assure Modelมีคำอธิบายดังต่อไปนี้1. การวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ และเรียนแตกต่างกัน การใช้สื่อการเรียน การสอนให้ได้ผลดี ต้องคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน เป็นสำคัญ เช่น วัย เพศ ระดับการศึกษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ความเชื่ 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ แต่ละเนื้อหาบทเรียนควรทำให้ครอบคลุมการเรียนด้านต่างๆ2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ2.2 ด้านจิตใจ2.3 ด้านทักษะหรือความชำนาญ3. การเลือก ดัดแปลง หรือออกแบบสื่อที่เหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถทำได้ 3 วิธี คือ3.1 การเลือก3.2 การดัดแปลง3.3 การผลิต4. การใช้สื่อ เป็นขั้นการแสดงสื่อประกอบการเรียนการสอนจริง ซึ่งครูผื้สอนต้องใช้เทคนิคและหลักการให้ดีที่สุด5. การกำหนดการตอบสนองต่อสื่อและเนื้อหาบทเรียน6. การประเมิน ใช้สื่อการเรียนการสอนสามารถทำได้ 3 ลักษณะ คือ6.1 การประเมินกระบวนการสอน6.2 การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน6.3 การประเมินสื่อและวิธีการสอน